BESTA

Står för "Befattningsgruppering för statistik" och är utvecklat av centrala parter inom det statliga avtalsområdet. BESTA används för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad och som indelningsgrund för den partsgemensamma lönestatistiken. Läs mer här.

Position grouping for statistical purposes

Stands for “Befattningsgruppering för statistic” – position grouping for statistical purposes – and has been developed by central parties in the state agreement area. BESTA is used to group positions in state-employment according to their tasks and difficulty and as a basis for division in overall pay statistics. Read more here.