FML

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagen är tillämplig för den som av en arbetstagarorganisation har utsetts att som facklig förtroendeman företräda de anställda på en arbetsplats under betald arbetstid i frågor som rör verksamheten. Läs hela lagtexten här.

Trade Union Representatives (Status at the Workplace) Act (1974:358)

Trade Union Representatives (Status at the Workplace) Act (1974:358). This act is applicable to a person appointed as a union representative by an employee organisation to represent the employees at a workplace during paid working hours, on work-related issues. Read the full text here.