Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal mellan facklig organisation och arbetsgivare om vilka regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i LAS och kan tecknas såväl centralt som lokalt. Kollektivavtal reglerar bl.a. löner och övriga anställningsvillkor och kan förhandlas fram genom att många på en arbetsplats är medlemmar i fackliga organisationer. 

Collective agreement

A written agreement between a union organisation and an employer on which rules apply within a particular sector or workplace. A collective agreement may replace or supplement the provisions of the Employment Protection Act (LAS) and may be signed centrally or locally. Among other things, a collective agreement regulates pay and other employment conditions and can be negotiated through many people at a workplace belonging to unions.