LAS

Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) reglerar bl.a. anställningsavtal och uppsägning. Tillkom 1974. Läs hela lagtexten här.

Employment Protection Act

The Swedish Employment Protection Act (1982:80) regulates employment agreements and termination of employment. Came into force in 1974. Read the full text here.