Lönebildning

Den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. 

Pay formation

The process that decides pay on the labour market.