Lönenämnd

Avgör eller ger rekommendationer vid oenigheter i lönerevisionsförhandlingarna. Är partssammansatt med en opartisk ordförande.

Pay committee

Decides or provides recommendations in case of disagreement in pay revision negotiations. Includes the parties and an impartial chairperson.