Lönepolitik

Arbetsgivarens strategi och viljeyttring för hur lokal lönebildning ska ske. Omfattar arbetsgivarens långsiktiga strategiska syn på vad man vill uppnå med lönesättningen, vilken lönebild som är önskvärd för organisationen på längre sikt, hur lönesättning ska göras och vilken ordning för lönesättningen som är mest önskvärd.

Pay policy

The employer’s strategy and declaration of intent for how local pay determination should take place. Includes the employer’s long-term strategic view of what the pay determination should achieve, what pay structure is desirable for the organisation in the long-term, how pay determination should be conducted and the most desirable regulations for pay determination.