Lönespridning

Används för att närmare beskriva skillnaden mellan lönerna inom en grupp medarbetare med vissa statistiska mått.

Pay distribution

Use to describe in more detail the difference between pay within a group of employees using some statistical measures.