Lönestatistik

Genom att samla in lönerna för en grupp anställda finns möjlighet att göra statistiska beräkningar, följa löneutvecklingen och se över lönestrukturen. Statistiken gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika grupper av anställda eller mellan olika områden och blir därmed ett verktyg i det lokala lönebildningsarbetet.

Pay statistics

Collecting pay information for a group of employees makes it possible to do statistical calculations, follow pay development and examine pay structure. Statistics enable comparisons between different groups of employees or between different areas and are thus a tool for working on local pay formation.