Medlingsinstitutet

Statlig myndighet med uppdrag att ansvara för medling i arbetstvister samt att verka för lönenivåer som stödjer Riksbankens mål och inriktning. Deras arbete omfattar hela arbetsmarknaden. Läs mer på Medlingsinstitutets webbplats.

Swedish National Mediation Office

Government agency that is tasked with responsibility for mediating in labour disputes and promoting pay levels that support the Riksbank’s focus and objectives. Its work covers the entire labour market. Read more on their website.