RALS 2010-T

Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Läs hela avtalet här.

RALS 2010-T

Framework agreement that includes pay for employees in the state area of agreement (RALS-T) between the Swedish Agency for Government Employers and Saco-S. Read the entire agreement here.