Retroaktiv lön

Lön som utbetalas för tid före den tidpunkt då avtal om den slöts. Ett löneavtal som sluts den 1 september kan t.ex. innehålla nya löner för arbetstagare från den 1 maj samma år. Löneökningen för maj – augusti betalas då ut i efterhand, retroaktivt.

Retroactive pay

Pay that is awarded for a period prior to the date the agreement was made. For example, a pay agreement that was made on 1 September may include new pay for employees from 1 May that years. The pay increase for May – August is then paid afterwards, retroactively.