Saco-S representantskap

Saco-S högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om att träffa centrala avtal, vidta konfliktåtgärder och inriktningen på det fackliga arbetet. Samtliga 19 förbund är representerade. Sammansättning och röstetal i representantskapet baseras på antalet statliga medlemmar i respektive förbund.  

Saco-S representative council

Saco-S’ top decision-making body. Decisions include making central agreements, taking industrial action and the focus of union work. All 19 unions are represented. Composition and voting rights in the representative council are based on the number of state-employed members in each union.