Sacoförening

Gemensam lokalförening för Sacoförbunden främst inom statlig sektor. I denna kan medlemmar från flera Sacoförbund ingå. Inom privat sektor kallas föreningen för Akademikerförening. 

Saco association

Common local association for Saco unions, primarily in the state sector. Members from several Saco unions can be included. In the private sector, the association is called Akademikerförening (association for graduate professionals).