Samverkansavtal

Lokalt avtal som reglerar hur alla, arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationer, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av organisation och verksamhet. Samverkanstanken styrs i grunden av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning.  

Cooperative agreement

Local agreement that regulates how everyone, employers, employees and employee organisations, are given opportunities to contribute to the development of the organisation and its activities. The idea of cooperation is governed by concepts such as participation, decentralisation, delegation and shared interests, and presumes a clear allocation of responsibility.