Skyddsarbete

Sådant arbete som en arbetstagare är skyldig att utföra trots pågående konflikt för att avveckla en verksamhet på ett tekniskt försvarligt sätt eller för att förebygga fara för människor eller för skada på egendom.

Protective work

Work that an employee is obliged to perform despite ongoing industrial action, to wind-down an activity in a technically appropriate manner or to prevent danger to life or health or damage to property.