Stupstocksregler

Tvingande bestämmelse i avtal som träder i kraft om de lokala parterna inte kommer överens i en viss fråga. Exempel: Det centrala avtalet lämnar åt lokala parter att bestämma hur stor löneökningen ska vara. Kommer man inte överens, ska lägst x % fördelas.

Deadlock provision

Obligatory provision in an agreement that comes into force if the local parties cannot agree on a particular issue. For example: the central agreement leaves the local parties to decide the size of pay increases. If no agreement is reached, at least x % must be allocated.