Sympatiåtgärder

Stridsåtgärd för att stödja en part i en konflikt på ett annat avtalsområde än det egna. Sympatiåtgärder kan vidtas även om det råder fredsplikt.  

Sympathy action

Industrial action to support a party in a conflict in another area of agreement than their own. Sympathy action may be taken even during a peace obligation.