Turordningslista

Vid nedskärningar av verksamheten måste arbetsgivaren följa ett omfattande regelsystem. Utgångspunkten är principen ”sist in-först ut”. I praktiken innebär det att medarbetare på samma ort, utifrån jämförbara arbetsuppgifter rangordnas enligt sammanlagd anställningstid. Därefter matchas personen mot ny befattning och kravprofil. Vid övertalighet sägs de personer upp som inte ryms i den nya organisationen. 

Order of priority list

An employer must follow a comprehensive system of regulations when making organisational cutbacks. The starting point is the principle of “last in-first out”. In practice, this means that employees in the same location, with comparable tasks, are ranked by length of employment. The person is subsequently matched against a new position and profile. In cases of redundancy, people for whom there is no space in the new organisation are given notice.