Uppgörelse

De parter som har förhandlat har kommit överens om avtalets innehåll.

Deal

The parties that were negotiating have agreed on the agreement’s contents.