Privat sektor

För de flesta medlemmar i ett Sacoförbund som är anställda på privat arbetsmarknad sker samverkan inom ramen för Saco-P, en förhandlingsorganisation för Sacoförbund med anställda inom privat sektor.

På många arbetsplatser finns lokalavdelningar. Dessa benämns ofta Akademikerföreningar. I lokalavdelningarna utser medlemmarna förtroendevalda. I de fall där arbetsplatsen saknar lokalavdelning är det istället möjligt att utse en eller två kontaktpersoner.

Sacoförbunden är vart och ett för sig, eller i olika konstellationer, parter gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarsidan består av bl.a. Svenskt Näringslivs branschförbund. Avtal mellan parterna sluts branschvis. I vissa gemensamma frågor såsom pensionsavtal, förhandlar Sacoförbunden tillsammans med TCO-förbund inom ramen för PTK, som är en samverkansorganisation för 26 fackförbund med tjänstemän inom privat sektor.

Totalt omfattas cirka 155 000 av Sacoförbundens medlemmar av avtal inom privat avtalssektor.

Industrisektorn

I industrisektorn är exempelvis Sveriges Ingenjörer tecknande part. Inom sektorn finns ett utvecklat samarbete med bl.a. TCO-förbundet Unionen och LO-förbundet IF Metall. Detta sambete sker genom samarbetsorganet "Facken inom industrin". Totalt omfattas cirka 600 000 löntagare.

Se också Sveriges Ingenjörers hemsida

Tjänstesektorn

Inom tjänstesektorn varierar partsställningen mellan olika områden. Därför träffas avtal inom Svensk Handel och stora delar av tjänstesektorn genom grupperingen Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) som består av ett antal Sacoförbund.

Se också AHT:s webbplats

Avtal för bland annat friskolorna tecknas av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Inom IT/telekom, bank- och försäkringsområdena träffas avtalen av Sveriges Ingenjörer och Akavia .

Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer träffar avtal med Svensk Teknik och Design respektive Apoteket inom sina respektive områden.

Sveriges Ingenjörer träffar i övrigt avtal inom flertalet områden.