Privat sektor

För de flesta medlemmar i ett Sacoförbund som är anställda på privat arbetsmarknad sker övergripande samverkan inom ramen för Saco-P, en samverkansorganisation för Sacoförbund med anställda inom privat sektor.

På många arbetsplatser finns lokalavdelningar. Dessa benämns oftast Akademikerföreningar. I lokalavdelningarna utser medlemmarna förtroendevalda. I de fall där arbetsplatsen saknar lokalavdelning är det istället möjligt att utse en eller två kontaktpersoner.

Sacoförbunden är vart och ett för sig, eller i olika konstellationer, parter gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarsidan består av bland annat Svenskt Näringslivs branschförbund. Avtal mellan parterna sluts branschvis. I vissa gemensamma frågor såsom pensionsavtal, förhandlar Sacoförbunden tillsammans med TCO-förbund inom ramen för PTK, som är ett förhandlings- och samverkansråd  för 25 fackförbund med tjänstemän inom privat sektor.

Totalt omfattas cirka 260 000 av Sacoförbundens medlemmar av avtal inom privat avtalssektor.

Industrisektorn

I industrisektorn är oftast  Sveriges Ingenjörer tecknande part. Inom sektorn finns ett utvecklat samarbete med bland annat TCO-förbundet Unionen och LO-förbundet IF Metall. Detta samarbete sker genom samarbetsorganet "Facken inom industrin". Totalt omfattas cirka 600 000 löntagare.

Se också Sveriges Ingenjörers hemsida

Tjänstesektorn

Inom tjänstesektorn varierar partsställningen mellan olika områden. Ofta samverkar Sacoförbunden i partskonstellationen Akademikerförbunden. Ett exempel på samverkan för fler avtalsområden är grupperingen Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT).

Se också AHT:s webbplats

Avtal för bland annat friskolorna tecknas av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Inom tech, bank- och försäkringsområdena träffas avtalen av Sveriges Ingenjörer och Akavia .

Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer träffar avtal med Innovationsföretagen respektive Apoteket inom sina respektive områden. 

Sveriges Ingenjörer träffar i övrigt avtal inom flertalet områden.