Avtalslöst tillstånd

Råder när ett kollektivavtal har löpt ut och nytt avtal ännu inte träffats. Då råder inte längre fredsplikt. Ett avtal kan upphöra att gälla genom uppsägning från endera part eller genom att avtalsperioden löper ut. För att hindra att ett avtalslöst tillstånd inträder kan parterna förlänga ett tidsbestämt avtal i avvaktan på att man kommer överens om ett nytt.