Lönenämnd

Avgör eller ger rekommendationer vid oenigheter i lönerevisionsförhandlingarna. Är partssammansatt med en opartisk ordförande.