Samverkansavtal

Lokalt avtal som reglerar hur alla, arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationer, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av organisation och verksamhet. Samverkanstanken styrs i grunden av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning.