Skyddsarbete

Sådant arbete som en arbetstagare är skyldig att utföra trots pågående konflikt för att avveckla en verksamhet på ett tekniskt försvarligt sätt eller för att förebygga fara för människor eller för skada på egendom.