Det kan vara svårt att säga ifrån när det blir för mycket. Stress, dålig sömn, ständig tillgänglighet och problem med att hitta balansen mellan arbete och fritid - det kan leda till psykisk ohälsa. Kom ihåg att du har rätt att ställa krav på din arbetsgivare även om du har friheten att lägga upp din egen arbetstid.  Ibland behöver faktiskt jobbet backa!

SEX FRISKFAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN

Vi pratar ofta om risker när det gäller arbetsmiljö - men vad är det som gör att medarbetarna mår bra på vissa arbetsplatser?

 1. Närvarande ledarskap.
 2. Positiv inställning till kompetensutveckling.
 3. Bra kommunikation, feedback till medarbetarna och forum för alla att göra sin röst hörd.
 4. Möjlighet att byta arbetsuppgifter.
 5. En chef som prioriterar arbetsuppgifterna när det är mycket att göra.
 6. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Källa: Eva Vingård, professor Uppsala universitet

Fakta: Så många akademiker upplever jobbstress

 • Mer än varannan akademiker med barn uppger att de känner sig stressade över att gå tidigt från jobbet för att hämta barnen.
 • 85 procent av de tillfrågade akademikerna uppger att de inte kan koppla bort tankarna rörande jobbet på sin fritid.
 • Var tredje akademiker har den senaste månaden avbrutit en fritidsaktivitet för att svara på jobbsamtal eller utföra en arbetsuppgift. Samtidigt uppger var fjärde akademiker att deras chef inte känner till hur mycket de jobbar.


Källa: Saco och Novus

FEM TIPS FÖR ÅTERHÄMTNING

Stress och högt tempo på jobbet behöver inte vara negativt. Problemet är när går vi på högvarv lite för länge, och för ofta utan att vi hinner återhämta oss. Här är fem tips för att hitta återhämtning i vardagen. 

 1. Stäng av skärmar i god tid innan du behöver sova.
 2. Sätt av en begränsad tid när du jobbar hemifrån, sitt inte hela kvällen.
 3. Ta korta pauser under dagen.
 4. Boka in egen tid i jobbkalendern.
 5. Sätt av tid för fysisk aktivitet – det är extra viktigt när du har mycket att göra.

SÅ HANTERAR DU DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET

 • Tydliggör för dig själv och andra när du är tillgänglig.
 • Begränsa den tid som du arbetar på distans eftersom den sociala kontakten med arbetskamrater är viktig.
 • Planera din arbetsdag genom att skriva upp vad du ska hinna med.
 • Sätt gränser genom att bestämma hur din arbetsdag ska se ut och hålla dig till det.
 • Planera in kontakter och avstämningsmöten med din chef och arbetsplatsen.
 • Ta lunch och fikapauser även vid arbete utanför jobbet.
 • Skilj på din privata e-post och arbetets e-post.


Källa: Prevent

FAKTA: SÅ HÄR SER ARBETSMILJÖ OCH OHÄLSA UT BLAND AKADEMIKER

Saco har tagit fram siffror på hur det ser ut med arbetsmiljö och sjukskrivningar för Sveriges akademiker. Akademiker trivs ofta på sitt jobb, men många drabbas ändå av psykisk ohälsa på grund av stress på jobbet. 

 • Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre utbildning, desto mer ökar frånvaron. Störst ökning är det för kvinnliga akademiker.
 • Det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga.
 • Stress står för hälften av diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. Det är också den diagnos som ökar mest.
 • Hälften av akademikerna är varje vecka tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem.
 • 56 procent kan inte koppla av tankarna från jobbet och 29 procent känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats.


Källa: Saco

FÅR DU STÖD AV DIN CHEF?

Även om du har stor frihet att själv lägga upp ditt arbete, har chefen ett ansvar att se till så att du inte jobbar för mycket. Saco har gjort en undersökning tillsammans med Novus som visar att:

 • 55 % av akademikerna upplever att chefen har tillräckliga kunskaper för att skapa en rimlig och hållbar arbetssituation på arbetsplatsen. 

SACOS EXPERT KARIN FRISTEDT OM GRÄNSLÖST ARBETSLIV

- Dra nytta av fördelarna med ett gränslöst arbetsliv. Det är positivt att ha inflytande över när och var man arbetar. Det ger en ökad livskvalitet och underlättar livspusslet. 

Karin Fristedt, Saco

Läs mer här

FÖR DIG SOM ÄR CHEF

 • Ta hand om dig själv – om du inte mår bra, kan du inte skapa en bra arbetsmiljö för dina medarbetare.
 • Kräv ett tydligt uppdrag av din chef.
 • Begär att få gå de utbildningar du behöver – du är skyldig att ha tillräcklig kunskap.
 • Se till att ha mandat – som chef är du ofta ansvarig för arbetsmiljön – se till att du har tid, resurser och befogenhet att ta ditt ansvar.
 • Kartlägg! Hur ser nuläget ut? Det ska finnas en balans mellan krav och resurser och möjlighet till återhämtning.
 • Ta fram riktlinjer om det inte finns. Områden som kan behöva riktlinjer är: trakasserier och kränkande behandling samt tillgänglighet.
 • Diskutera och uppdatera riktlinjer löpande – låt dem inte bli hyllvärmare.
 • Arbeta förebyggande och systematiskt – det är nyckeln till framgång!

DELA LIKA FÖR EN JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD

Kvinnorna står i dag för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, sex av tio vabbdagar och en majoritet av det obetalda hemarbetet. Det är också tre gånger så vanligt att kvinnor jobbar deltid och särskilt vanligt är det under småbarnsåren. Det är tydligt att det snedvridna ansvaret för hem och familj straffar sig på arbetsmarknaden.

Läs mer