Sacos expert Karin Fristedt om gränslöst arbetsliv:

Dra nytta av fördelarna med ett gränslöst arbetsliv. Många tycker att det är positivt att ha ett inflytande över när och var de arbetar. Men vi behöver samtidigt hantera de utmaningar som kommer med gränslösheten.

Publicerad: Torsdag 29 nov 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 29 nov 2018

Dra nytta av fördelarna med ett gränslöst arbetsliv. De flesta tycker att det är positivt att ha inflytande över när och var man arbetar. Det ger en ökad livskvalitet och underlättar livspusslet. Men vi behöver samtidigt hantera de utmaningar som kommer med gränslösheten. Här är några punkter från Sacos policy:

Kräv att arbetsgivaren arbetar systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Använd Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrift för att förebygga och hantera de utmaningar som kan uppkomma vid gränslöst arbete. Enligt lagen ska arbetsgivaren ansvara för att en ohälsosam arbetsbelastning inte ska uppstå, oavsett var och när arbetet sker.

Att sätta gränser. När du i högre grad styr över arbetet i tid och rum, behöver du ta en aktivare roll i att hitta rätt balans mellan arbete och privatliv och få tillräckligt med återhämtning. Att hantera gränser blir en viktig kompetens.

Sätt tydliga ramar på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara genom
- Kollektivavtal
- Riktlinjer för tillgänglighet utanför arbetstid. Riktlinjerna bör utarbetas gemensamt mellan arbetsgivare, facklig organisation och anställda.
- En kontinuerlig dialog mellan chef och anställda om uppdrag, förväntningar och prioriteringar i arbetet.

Chefen behöver veta hur mycket du arbetar och se till att det finns en bra balans mellan krav och resurser, arbetsbelastning och återhämtning.

Chefer behöver mer utbildning och kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö, ohälsosam arbetsbelastning, gränssättning och friskfaktorer för att skapa balans i det gränslösa arbetslivet.

Ta gärna kontakt med ditt skyddsombud. Skyddsombudet har en viktig roll att lyfta frågor som exempelvis tillgänglighet, riktlinjer och dialog när det behövs.

Klara mål och återkoppling i arbetet. Det är viktigt att du som anställd vet vad som förväntas av dig.

Delaktighet och inflytande över betydelsefulla beslut som rör arbetet är bidrar till att du upplever att du har en god arbetsmiljö.

Respekt för ledig tid. Vid hög arbetsbelastning och höga krav blir återhämtning ännu viktigare. Stort inflytande över arbetstiden är ingen lösning när arbetsbelastningen ständigt är för hög. Ledig tid ska respekteras och det är viktigt att man får obrutna viloperioder, och till exempel vara ledig under sin semester utan krav på tillgänglighet.