Sveriges Skolledare

I Sveriges Skolledare finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning och inkluderar såväl kulturskola som folkhögskola. Medlemmarna utmärks av sin höga kompetens, sina professionella kunskaper och ställningen som chef och ledare för utbildning.

Sveriges Skolledare verkar för en stark och tydlig skolledarprofession, ett attraktivt yrkesval med lön i förhållande till uppdragets ansvar och komplexa uppgifter, goda förutsättningar för uppdraget, trygg och säker arbetsmiljö, kvalificerad och relevant fortbildning och yrkesetisk debatt.

Krav för medlemskap: du som är anställd eller verksam som skolledare eller har ledande befattning inom utbildningsområdet.

Ett medlemskap i Sveriges Skolledare omfattar följande tjänster och förmåner:

 1. Lönefrågor

  Lokalföreningen (alt. riksföreningen) ansvarar för de lokala löneförhandlingarna. Lokalföreningen är lokal part och träffar lokala avtal med de lokala arbetsgivarna. I samband med den årliga löneöversynen ska alla medlemmar ges möjlighet att framföra sina önskemål till lokalföreningens styrelse. Lokalföreningen ansvarar för vilken förhandlingsväg som ska väljas, lönen sätts vid lönesamtal eller traditionell förhandling, samt att intentionerna i avtalet följs vid förhandlingarna.

  Lönestatistik får du som medlem tillgång till via vår hemsida.

 2. Medbestämmande - information

  Lokalföreningarna företräder förbundets medlemmar i förhandlingar och överläggningar som rör organisationsfrågor, tillsättningar m.m. i kontakter med den lokala arbetsgivaren. Medlemmarna företräds av fackliga ombud som är skolledare och som därmed har god kännedom om skolledares arbetssituation. Lokalföreningen lämnar fortlöpande förhandlingsinformation till medlemmarna.

 3. Anställningsvillkor

  Lokalföreningen förhandlar fram lokala anställningsvillkor som kompletterar de centrala avtalen. Lokalföreningen kan också ge råd till medlemmarna vid enskilda förhandlingar.

 4. Utbildning och kompetensutveckling

  Lokalföreningen driver frågor om utveckling av skolledarnas kompetens. Den goda kunskapsbas som skolledarna har ska utvecklas genom fortbildning i olika former. För rektorer ska, efter genomgånget Rektorsprogram, fortbildning erbjudas inom ramen för det statliga professionsprogrammet för rektorer.

 5. Individuell medlemsservice

  Från såväl lokalföreningen som från förbundets chefsrådgivare erhålles rådgivning i anställningsfrågor. Servicen omfattar hela området från råd vid tecknandet av anställningsavtal till förhandlingar och eventuellt processbiträde vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Information i pensions- och försäkringsfrågor erbjuds via samarbetspartners.

  Konfliktunderstöd lämnas, enligt särskilda regler, i samband med arbetsmarknadskonflikt.

 6. Övrigt

  • En förmånlig Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften och som gäller tills medlemmen är 65 år gammal.

  • Förmånliga medlemsförsäkringar erbjuds förbundets medlemmar.

  • Förmånliga banktjänster finns för medlemmar hos Danske Bank.

  • Medlemslån kan sökas hos SEB, Swedbank och Danske Bank.

  • Rabatter och erbjudanden erbjuds medlemmarna via portalen Benify Deals, samt på resor och boenden som förhandlats via Saco.

  • Skolledaren – förbundets medlemstidning – utkommer med sex nummer per år och finns digitalt på webben.

Sveriges Skolledare passar dig som arbetar som: