Sveriges Skolledarförbund

I Sveriges Skolledarförbund finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning. De förenas genom sin höga kompetens, de professionella kunskaperna och ställningen som ledare för utbildning.

Verkar för:

Utveckling av skolledaryrket, lön i förhållande till ansvarets omfattning, förbättring av arbetssituationen, kompetensutveckling, yrkesetisk debatt.

Krav för medlemskap:

Den som är anställd eller verksam som skolledare eller har ledande befattning inom utbildningsområdet.

Ett medlemskap i förbundet omfattar följande tjänster och förmåner:

Lönefrågor

 • Lokalavdelningen ansvarar för de lokala löneförhandlingarna. Lokalavdelningen är lokal part och träffar lokala avtal med de lokala arbetsgivarna. I samband med den årliga löneöversynen ska alla medlemmar ges möjlighet att framföra sina önskemål till lokalavdelningen styrelse. Lokalavdelningen ansvarar för vilken förhandlingsväg som ska väljas, lönen sätts vid lönesamtal eller traditionell förhandling, samt att intentionerna i avtalet följs vid förhandlingarna.
 • Lönestatistik kan du få tillgång till via hemsidan om du är medlem.

Medbestämmande - information

 • Lokalavdelningarna företräder förbundets medlemmar i förhandlingar och överläggningar som rör organisationsfrågor, tillsättningar m.m. i kontakter med den lokala arbetsgivaren. Styrkan i vår organisation är att medlemmarna företräds av fackliga ombud som just är skolledare och som därmed har god kännedom om skolledares arbetssituation. Lokalavdelningen lämnar fortlöpande förhandlingsinformation till medlemmarna.

Anställningsvillkor

 • Lokalavdelningen förhandlar fram lokala anställningsvillkor som kompletterar de centrala avtalen. Lokalavdelningen kan också ge råd till medlemmarna vid enskilda förhandlingar.

Utbildning och kompetensutveckling

 • Lokalavdelningen driver frågor om utveckling av skolledarnas kompetens. Den goda kunskapsbas som skolledarna har ska utvecklas genom utbildning i olika former på lokal, regional och central nivå.

Individuell medlemsservice

 • Från såväl lokalavdelningen som förbundets kansli erhålles rådgivning i anställningsfrågor. Servicen omfattar hela området från råd vid tecknandet av anställningsavtal till förhandlingar och eventuellt processbiträde vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Rådgivning i pensions- och försäkringsfrågor erbjuds också.
 • Konfliktunderstöd lämnas, enligt särskilda regler, i samband med arbetsmarknadskonflikt.

Övrigt

 • Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften och som gäller tills medlemmen är 65 år gammal.
 • Förmånliga försäkringar finns för förbundets medlemmar.
 • Förmånliga banktjänster finns för medlemmar hos Danske Bank.
 • Medlemslån kan sökas hos SEB, Swedbank och Nordea.
 • Skolledaren – förbundets medlemstidning – utkommer med 10 nummer per år.
 • Broschyrer och informationsmaterial kan beställas utan kostnad.

Sveriges Skolledarförbund passar dig som arbetar som: