Ledningsgruppen

Saco Chefsråds nio råd om hur du får arbetet i ledningsgruppen att bli effektivt och relevant.

Publicerad: Torsdag 27 apr 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 27 apr 2017

Nyckelord:
Chef

Saco Chefsråd har tillsammans med Åsa Lundquist Coey, doktor i ledarskap och komplexitet, föreläsare och ledarskapskonsult, tagit fram nio råd om hur du får arbetet i ledningsgruppen att bli effektivt och relevant.

1. Tänk funktionellt

Ledningsgruppen är ingen juridisk konstruktion. Den finns till för att stödja och hjälpa högsta chefen att fatta beslut och att förankra de besluten i organisationen. Därför ska sammansättningen och arbetsformerna för ledningsgruppen vara funktionella utifrån organisationens behov. Välj omsorgsfullt vilka frågor ledningsgruppen ska ta upp. Bestäm innan om det är en diskussions-, informations- eller beslutsfråga.

2. Ledningsgruppen fattar aldrig kollektiva beslut

Ofta kan man höra att ledningsgruppen ska ta beslut kollektivt. Det stämmer inte och skapar bara otydlighet att säga så. Den högsta chefen fattar besluten. När besluten väl är fattade måste hela ledningsgruppen stå bakom dem.

3. Ha inte för stor ledningsgrupp

Om ni ändå sitter med en stor ledningsgrupp kan ett alternativ vara att skapa strategigrupper för olika frågor. Gruppen behöver inte vara statisk – våga göra förändringar.

4. Transparens

Var tydlig mot medarbetarna med vilka frågor som tas upp i ledningsgruppen och vilka som deltar i diskussionen. Alla medlemmar i gruppen har ansvar för att föra vidare och förankra beslut i sin egen grupp. Berätta gärna om beslutsprocessen, men inte vem som "vunnit" diskussionen. Låt förankringsprocessen ta tid.

5. Lämna inga medarbetare isolerade

En viktig funktion hos ledningsgruppen är att säkerställa att alla medarbetare har en kanal till högsta ledningen och vice versa. Alla måste vara representerade på något sätt.

6. Hantera makt och relationer

En ledningsgrupp ska inte bara hantera strategi och planering. Arbeta aktivt med att utveckla relationerna i gruppen. Samtala, lyssna, dela med er, bekräfta varandra – det skapar både engagemang och effektivitet i beslutsprocesserna. Var medveten om och försök utjämna maktfördelningen. Är du ny i ledningsgruppen är det extra viktigt att lyssna in och vara uppmärksam på relationerna och hur dessa kan påverka arbetet i gruppen.

7. Var inte rädd för konflikter

Eftersom olika medlemmar i ledningsgruppen har olika intressen, så uppstår naturligtvis konflikter. Det är helt naturligt. Tro inte att ledningsgruppen kan ha gemensamma värderingar. Däremot är det viktigt att samtala om värderingar. Om ni fastnar i en fråga, säg inte "Nu tittar vi framåt". Försök i stället att analysera vad det är som stör och lös upp spänningarna. Träna upp förmågan och vanan att ge varandra feedback. Bygg upp ömsesidigt förtroende. Uppmuntra till olika åsikter – det är själva syftet med att ha en ledningsgrupp.

8. Enas om spelregler

Alla behöver inte tycka lika, men däremot måste ledningsgruppen agera samstämmigt. Det är också viktigt med spelregler kring hur gruppens möten ska gå till och hur alla för väntas bidra och förbereda sig.

9. Utvärdera

Titta tillbaka och utvärdera ledningsgruppens arbete – vilka frågor har diskuterats och var det relevant?