Att förebygga oegentligheter

  • Ta fram en gemensam värdegrund som är kopplad till verksamheten. Arbetet bör göras tillsammans med medarbetarna, så att alla känner igen sig. Återkommande diskussioner kring vad den gemensamma värdegrunden står för bör ske, till exempel på arbetsplatsträffar.
  • Klargör tidigt din syn och förväntningar i fråga om värdegrund och etik. Det är viktigt att du som chef är tydlig med var du står i dessa frågor. Kommunicera detta med dina medarbetare. Du måste också föregå med gott exempel och själv agera i enlighet med det du står för.
  • Ta fram spelregler kring hur ni ska bete er mot varandra på arbetsplatsen. Prata också om vilka förväntningar som finns på olika roller i verksamheten. Fundera över såväl medarbetarrollen som chefsrollen.
  • Förbered nya chefer. I introduktionen av nya chefer bör diskussion om etik i verksamheten och utbildning i det svåra samtalet ingå. Såväl nya som mer erfarna chefer kan ha stor nytta av detta.
  • Skapa interna regler och administrativa kontrollsystem för verksamhet och ekonomi. Det behövs tydliga regler – som går att följa - och kontrollsystem gällande till exempel attestförfarande, delegering, representation, resor i tjänsten, hantering av vissa arbetsuppgifter.
  • Tänk igenom riskerna i verksamheten. Olika verksamheter, eller delar av verksamheten, kan ha olika risker. Tänk till kring vilka dessa risker kan vara. Finns det interna regler och administrativa kontrollsystem för att förebygga och eventuellt fånga upp avvikelser i verksamheten som kan bero på oegentligheter?
  • Samarbete med olika parter. Det är viktigt att ha en god dialog med olika parter som finns inom, eller kopplade till, verksamheten. Det kan handla om revisorer, styrelse och fackliga parter.