Aktuellt {from} {to} av 83

Nu kan även äldre livräntor från det statliga pensionsavtalet PA/SPR-74 omprövas

2019-06-26

Den 18 juni i år enades parterna på det statliga avtalsområdet om att personer som slutat sin anställning i staten före år 1992 och tjänat in till...

Information om felaktiga löneavdrag

2019-06-13

Saco-S har uppmärksammat att vissa lönesystem som används av de statliga arbetsgivarna, däribland hos arbetsgivare som sköter sin lönehantering...

Nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet

2019-06-11

Saco-S årsstämma har beslutat om nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet. De nya reglerna och normalstadgarna innebär att...

Saco-S årsmöte genomfört

2019-04-16

Den 11 april behandlade Saco-S årsmöte verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 och beslutade om verksamhetsplan och budget för 2019.

Överenskommelse om turordningskretsar på Arbetsförmedlingen klar

2019-03-26

De fackliga organisationerna och arbetsgivaren inom Arbetsförmedlingen har kommit överens om vilka grundprinciper som ska gälla för uppsägningar....

Ett löneavtal som visar vägen

2019-02-14

Saco-S och Arbetsgivarverket har tillsammans tagit fram ett nytt inspirationsmaterial ”RALS-2010-T – ett löneavtal som visar vägen”. Det har som...

Är du berörd av omstruktureringarna i statlig sektor?

2019-02-01

Arbetsförmedlingen har varslat om att de behöver minska antalet anställda med en tredjedel, det vill säga 4 500 av de 13 500 anställda. Det till...

Ett hållbart arbetsliv

2019-01-09

Hållbart arbetsliv är ett av Partsrådets arbetsområden. Det erbjuder operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns på statliga...

Information om förändringar gällande karensdag

2018-12-07

Information om förändringar av de statliga kollektivavtalen med anledning av att karensdagen slopas och ersätts med ett karensavdrag från den 1...

Stöd till medarbetare vid myndighetsflytt

2018-07-03

I samband med att regeringen aviserat ett antal myndighetsflyttar från Stockholm till andra orter har Saco-S, och övriga fackliga...

Förhandlingar gällande villkor

2018-06-15

Saco-S är inne i konstruktiva förhandlingar med Arbetsgivarverket när det gäller villkor i samband med omlokalisering av statlig verksamhet....

Checklista för GDPR

2018-06-01

Detta är en sammanfattning av de riktlinjer för personuppgiftsbehandling för Saco-S som Saco-S representantskap beslutade om 2018-05-22. Dokumentet...

Saco-S riktlinjer för personuppgiftsbehandling

2018-05-23

Tisdagen den 22 maj antog Saco-S representantskap riktlinjer för personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Årsmöte för Saco-S representantskap

2018-05-23

Den 19 april hade Saco-S högsta beslutande organ Saco-S representantskap årsmöte. Fredrik Lundh Sammeli, Socialförsäkringsutskottets ordförande,...

Saco-S begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

2018-04-06

Saco-S har lämnat in en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket för att diskutera villkoren vid omlokaliseringar av statliga myndigheter.

Risk för kompetenstapp vid snabb myndighetsflytt

2018-01-22

Fler myndigheter kommer att omlokaliseras, meddelade regeringen i dag. Om omlokaliseringar ska genomföras vill Saco-S se längre...

Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

2017-12-08

Regeringen vill gå längre än EU när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar. Detta kan försämra avkastningen med upp till 20...

Nya bestämmelser om ersättning för reservofficerare som har en civil anställning inom det statliga avtalsområdet

2017-11-30

Saco-S och Arbetsgivarverket har den 22 november 2017 undertecknat en överenskommelse om nya bestämmelser för reservofficerares rätt att i vissa...

AD: Anställda arbetsskyldiga i hela landet

2017-11-20

Myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om myndigheten omlokaliseras, om inget annat avtalats. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom....

Avslutad anställning i staten före 2003 kan innebära rätt till högre livränta

2017-10-26

Personer som tjänade in till sin tjänstepension enligt tidigare avtal PA91 kan ha rätt till högre livränta.

Visa fler