Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen är nu avslutad. Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och välbefinnande i arbetslivet är ett område att fokusera på. Parterna kommer ordna inspirationsseminarier på det temat.

Publicerad: Onsdag 5 okt 2016

- Vi är mycket nöjda med att välbefinnande blir en fråga för Partsrådet. Fokus i arbetsmiljöarbetet hamnar ofta på risker och problem, vi vill även titta på vad som skapar hälsa och välbefinnande i arbetet, arbetsglädje, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Ytterligare tre områden står i fokus för Partsrådets insatser de närmaste åren. Det nya Samverkansavtalet ska implementeras och där kommer parterna vara aktiva.

Ett annat område kallas Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. Här handlar det om att statens verksamheter i högre grad behöver präglas av innovation och utveckling. Parterna kommer bland annat att anordna seminarier kring viktiga förändringar i omvärlden.

Det tredje området är lokal lönebildning. Parterna fortsätter att ge stöd till lokala parter i lönebildningsarbetet. Fokus kommer vara dels på stöd till verksamheter som nyligen gått in i lönesättande samtal, dels att ordna seminarier som ska ge inspiration i det långsiktiga lönebildningsarbetet.

Förhandlingarna har även handlat om Villkorsavtal-T.

- Saco-S avvisade Arbetsgivarverkets yrkanden om försämringar i Villkorsavtal-T. Det är viktigt att staten är en attraktiv arbetsgivare och villkorsavtalet är en viktig del av anställningsförmånerna, säger Lena Emanuelsson.

- När det gäller löneavtalet, RALS-T kom vi redan före midsommar överens med Arbetsgivarverket om att arbeta med utveckling och tillämpning av vårt löneavtal vid sidan av avtalsrörelsen. Vi kommer arbeta vidare med de frågorna under hösten, fortsätter Lena Emanuelsson

Parterna har också enats om:
Att justera Villkorsavtal-T vad gäller löneavdrag vid tillfällig föräldrapenning för medlemmar med oregelbunden arbetstid. Syftet är att löneavdraget ska motsvara den arbetstid som skulle ha utförts under frånvaron. Det har funnits problem med att avdraget nu kan bli såväl större eller mindre än avsett.

Lokal part kan begära stöd av centrala parter i den lokala processen om ändrade arbetstidsvillkor i ett lokalt kollektivavtal. Parterna ska också diskutera om det finns behov av insatser inom arbetstidsområdet.

Medlemmar som har en månadslön understigande 26 837 kronor drar nytta av den höjda semesterlönegarantin (den lägsta lön som utbetalas per semesterdag) som fr.o.m. den 1 januari 2017 höjs till 1 366 kronor per dag.

Att genomföra en förstudie gällande Villkorsavtal-T i syfte att undersöka om avtalet ska ange vilka förmåner som ska utges i olika situationer istället för att i detalj reglera hur löneavdrag och lönetillägg ska beräknas.

Att fortsätta arbetet med att personer som anställs enligt URA-avtalet (medlemmar som sänds utomlands för arbete) ska kunna vara lediga i samband med graviditet och begäran om föräldraledighet.

Att Arbetsgivarverket ska undersöka bruket av visstidsanställningar enligt en bestämmelse i Anställningsförordningen.

Överenskommelse om det fortsatta arbetet med anledning av den avsiktsförklaring som parterna träffade den 19 augusti 2016

Överenskommelse rörande särskillda utvecklingsområden.

Ändringar av och tillägg till ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) m.fl. avtal.