Saco-S-rådet

Saco-S-rådet vid Lunds universitet är ett lokalt samverkansorgan för de Saco-S-förbund som har medlemmar anställda av universitetet. Saco-S-rådet förhandlar för alla Saco-S-medlemmar vid Lunds universitet.

Publicerad: Tisdag 6 mar 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Lunds universitet är en av de största svenska statliga myndigheter. De fackliga medlemmar som tillhör ett Saco-S-förbund utgör en klar majoritet vid Lunds universitet med mer än 4300 medlemmar av 8400 anställda. Detta gör att Saco-S-rådet är en stark förhandlingspartner för våra medlemmar. Så gott som samtliga 21 fack- och yrkesförbund för akademiker inom Saco har medlemmar vid universitetet. De fem största Saco-S-förbunden vid lärosätet är Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges ingenjörer (SI), Naturvetarna (Na), Akavia och DIK.

I Saco-S-rådet sitter representanter för alla förbund som har medlemmar anställda vid Lunds universitet. Antalet ledamöter som respektive förbund har i rådet är beroende på antalet medlemmar som finns vid universitet. 

Saco-S-rådet väljer varje år en arbetande styrelse som träffas regelbundet. Styrelsen tillsammans med adjungerade sammanträder varje vecka för att diskutera och planera förhandlingsarbetet. Styrelsen väljs vid Saco-S-rådets årsmöte som äger rum i maj månad. Styrelsen ska i sin tur spegla Saco-S-rådets sammansättning, vilket brukar betyda att de största förbunden är representerade. Styrelsen består av nio ledamöter och två suppleanter.

Saco-S-rådets styrelse och de som jobbar vid Saco-kansliet är de som företräder all Saco-S-ansluten personal vid förhandlingar och överläggningar med arbetsgivaren. Oavsett institution eller fakultet så kan vi företräda alla anställda medlemmar vid Lunds universitet. Förhandlingarna kan vara individuella, lokala eller universitetsgemensamma. Det kan gälla både enskilda medlemmars konkreta frågor, såsom lönesättning eller uppsägning och frågor av mer gemensam art, såsom budget- eller organisationsbeslut.

Förhandlingarna kan också syfta till att nå ett kollektivavtal, såsom arbetstidsavtal och övergripande avtal om arbetsmiljöfrågor. De allra vanligaste förhandlingarna är samverkansförhandlingar, där arbetsgivaren fattar beslut efter MBL-förhandling. Det kan till exempel vara de årliga resursfördelningsförhandlingarna gentemot fakultetsledningarna. Alla organisationsförändringar eller större förändringar i den dagliga verksamheten ska förhandlas enligt MBL innan beslut.