Om oss

Publicerad: Måndag 16 sep 2013

Senast uppdaterad: Fredag 26 aug 2016

 Verksamhetsplan för år 2016

I januari 2016 har Sacorådet i Region Gotland 13 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examensgrupper, t.ex.arbetsterapeuter, arkitekter, bibliotekarier, ekonomer, ingenjörer, jurister, lärare, naturvetare, fysioterapeuter, socionomer, tandhygienister. Totalt är vi drygt 900medlemmar vid årets början.

Bland Sacos förbund finns många av kunskapssamhällets viktigaste yrken. Det är utbildningen som är grunden för deras insatser. Saco är kunskapsbärarnas organisation. Saco arbetar för ett samhälle som sätter kunskapen i centrum – för att höja medborgarnas välstånd, men också för att berika människornas vardag och stärka demokratins institutioner.

Vägen dit går via ett väl fungerande utbildningssystem och ett arbetsliv som tar vara på människors kunskaper och erfarenheter. Utbildning ska löna sig, människor ska ha ork och lust att arbeta länge.

Vad vill då vi i Sacorådet göra under 2016?

Sacorådet

Sacorådet planerar att sammanträda tre gånger under 2016 utöver årsmötet.

Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet planerar att hålla möten 7-8 gånger under kommande år. Delar av AU är fackligt arbetande med förhandlingar och administration motsvarande 85-90 % fast facklig tid i sin nuvarande konstitution. Under 2016 kan det bli 3-4 personer som delar på den fasta fackliga tiden, ordföranden, vice ordföranden, ledamot och facklig sekreterare. Den fackliga sekreteraren ska under perioden 1/6 2016 – 31/5 2017 vara 40 % av en heltidstjänst. Ny ordförande kommer att väljas vid årsmötet 2016.

Utbildning och sammankomster

  • Vi planerar att ha Samverkansutbildning/Arbetsmiljöutbildning/Utbildning i grundläggande arbetsrätt för samverkansledamöter och övriga förtroendevalda.
  • Vi planerar att ha återkommande träffar, minst en, för samtliga Sacoförbund.
  • Stötta samtliga förbund i arbetsmiljöfrågor genom ett gemensamt huvudskyddsombud
  • Representera Sacoförbunden i Centrala Samverkanskommittén(CSK)
  • Samordna Sacoförbundens medverkan i förvaltningarnas samverkansorganisation
  • Delta i tvärfackligt arbete tillsammans med TCO och LO
  • Delta i gemensamma frågor gentemot Regionstyrelsen i exempelvis förhandlingsfrågor, personaltillsättningar och budget.

Möten med alla förbunden

  • Vi i Saco AU har för avsikt att göra ”fältbesök” i syfte att knyta personliga kontakter och stötta det fackliga arbetet med förtroendevalda .
  • Saco AU planerar att under 2016 fortsatt bjuda in förbunden till Saco AU-möten.

Visby den  2016-03-21

Sacorådet Region Gotland