TISDAG 23 AUGUSTI
Kompanisalen - vid Rådhuset

Workshop kring organisationsöversynen i Malmö stad 2016

13:15 - 16:00

Kompanisalen - vid Rådhuset

Organisationsöversynsworkshop

Kommunstyrelsen gav i mars 2016 stadskontoret i uppdrag att i april presentera ett förslag till utredningsdirektiv, tidplan, organisation och ledning av en utredning om den framtida organisationen i Malmö stad.

Uppdraget rör ansvaret för de frågor som stadsområdesnämnderna och den sociala resursnämnden ansvarar för samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders verksamhet.

Översyn för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv organisation

Nuvarande organisation har fungerat väl i många delar men inte lika väl i andra. Att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv organisation är angeläget. Delar som det finns anledning att uppmärksamma i en översyn är till exempel ett tydligt ansvar för utmaningar beträffande:  

  • barns och ungas uppväxtvillkor
  • likvärdig service och omsorg över hela staden
  • sammanhållet grepp för att möta hemlöshet
  • fler i arbete och färre i försörjningsstöd
  • en organisation som stödjer lärande, stärker personalpolitiken och en god arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaro och personalomsättning
  • medborgarinflytandets möjligheter att utvecklas inom vald organisation
  • erfarenheter från andra kommuner med olika organisatoriska lösningar

I samband med att ett yttrande ska skrivas vill Centrala Sacorådet ha en workshop tillsammans med förtroendevalda i Malmö stad.

Varmt välkomna till vår workshop kring organisationsöversynen!

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116