MÅNDAG 19 AUGUSTI - FREDAG 23 AUGUSTI
StickUt projektet anordnar en StickUt vecka!

StickUt veckan

För att hitta mer information, läs text nedan!

Arbetsmiljö - Centrala Sacorådet

190814

Nu finns det en nyhet på Komin gällande StickUt-veckan: https://kominnyheter.malmo.se/2019/08/13/hr-direktor-carina-tempel-halsar-valkomna-till-stickut-veckan/

Och här kan du läsa mer om programmet under StickUt-veckan:

https://malmo.se/stickut

I dagens arbetsliv ställs höga krav på allt fler av oss att hantera komplexa problem, många relationer, generera idéer, kreativa lösningar och fatta välgrundade beslut. Många av oss spenderar merparten av vår tid stillasittandes inomhus på våra kontorsarbetsplatser framför datorn, trots att det finns forskning som visar att detta inte är bra för oss och att vi har mycket att vinna på att vistas utomhus. Studier visar att vi tänker mer divergent/kreativt om vi är i rörelse, en effekt som blir ännu tydligare om den försiggår utomhus. Forskningen indikerar på att utevistelse och exponering för naturelementen bidrar till positiva effekter på allt från välbefinnande, återhämtning från stress och hälsa generellt till våra kognitiva funktioner, kreativitet och lärande.

Projektets genomförande bygger på ett gemensamt lärande, där former för att arbeta utomhus identifieras, testas och följs upp, i ett aktivt experimenterande, i interaktion mellan forskning, teori och praktik. I ett antal lärmoduler samt forskningsföreläsningar utforskas olika former för att arbeta utomhus, med fokus på sådant arbete som vanligtvis bedrivs inomhus, på kontorsarbetsplatser.

StickUt är förvaltningsövergripande med representanter och deltagare från Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Fastighets- och gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, samt HR-strategiska avdelningen.

Den långsiktiga målsättningen för StickUt Malmö är att individer och verksamheter inom Malmö stad ska organisera sitt arbete mer behovsanpassat utifrån en kunskap och medvetenhet om former och normer för arbete som skapar ett mer innovativt och hållbart arbetsliv.

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116