ONSDAG 11 MARS
Kompanisalen, vid Rådhuset

Centrala Sacorådets årsmöte 2020

17:00 - 19:00

Kompanisalen, vid Rådhuset

Välkomna på årsmöte för Centrala Sacorådet, för verksamhetsåret 2019/2020. Kallelse kommer gå ut till anmälda representanter.

Årsmöte för Centrala Sacorådet i Malmö stad 11 mars, kl. 17.00 på Kompanisalen, vid Rådhuset

Förslag till dagordning för årsmötet:

1.       Årsmötets öppnande

2.      Mötets behöriga utlysande

3.      Dagordningens fastställande

4.      Mötesordförande för årsmötet utses

5.      Mötessekreterare för årsmötet utses

6.      Två justeringspersoner utses

7.      Justering av röstlängd

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

9.      Revisorernas rapport

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.    Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

12.   Val av ordförande för kommande verksamhetsår

13.   Val av 1:e vice ordförande för kommande verksamhetsår

14.   Val av 2:e vice ordförande för kommande verksamhetsår

15.   Val av sekreterare för kommande verksamhetsår

16.   Val av en arbetsmiljösamordnare för kommande verksamhetsår

17.   Val av kassör för kommande verksamhetsår

18.   Val av ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

19.   Val av ersättare till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

20.   Val av två revisorer för budgetåret 2020

21.   Val av en revisorssuppleant för budgetåret 2020

22.   Val av valberedning, varav en sammankallande

23.  Motioner

24.  Övriga frågor

25.  Årsmötets avslutande

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-34 51 16