FAQ för lokalt Sacoföreningsarbete

Att ha ett förtroendeuppdrag är både viktigt och roligt men det kan också vara svårt. Det är många frågor att sätta sig in i och oberoendet om du är ny i ditt uppdrag eller erfaren så dyker det upp frågor som är nya för dig. Centrala Sacorådet har därför utformat en FAQ, frågor och svar, för dig som är fackligt förtroendevald så att det ska vara lätt att hitta den information som behövs för att det ditt förtroendeuppdrag ska bli ska bli både lättare och roligare. Hittar du inte svar på din fråga? Ring eller mejla oss på kansliet!

Publicerad: Måndag 21 aug 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 2 apr 2019

Här listar vi de frågor och svar som inkommit från våra lokala Sacoföreningar. Hör av er med fler frågor ni vill ha svar på!

Frågor

Svar

Vad är Saco?

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation av 22 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. I Malmö stad finns det medlemmar från ett antal dessa 22 förbund. Förbunden har valt att samarbetar i det som kallas Centrala Sacorådet i Malmö stad.

Hur blir jag medlem i Saco?

Du blir medlem i ett Sacoanslutet förbund. Ett Sacoförbund organiserar medlemmar utifrån en gemensam utbildningsbakgrund eller likartade arbetsuppgifter. Det gemensama för Sacos förbund är att de är organiserar akademiker.

Hitta ditt Sacoförbund här: http://www.saco.se/fackligt-arbete/hitta-ditt-sacoforbund/

Vad gör Saco på min förvaltning och vad gör mitt förbund?

Sacoföreningen samordnar de lokala fackligt förtroendevalda i frågor som berör medlemmar i flera sacoförbund. Under 2019 kommer Sacoföreningen byta namn till lokal Sacoförning.

Förbunden väljer fackligt förtroendevalda och skyddsombud. Sacoföreningen utser vem som sitter i samverkan.

Hur många Saco-föreningar finns det i Malmö stad?

Det finns idag en Sacoförening/lokalt Sacoråd på varje förvaltning.

 

Hur många Saco-förbund finns det i Malmö stad?

I Malmö stad finns 18 förbund representerade men alla finns inte representerade i Centrala Sacorådets styrelse.

 

Vilka är kontaktpersoner inom dessa förbund i Malmö stad?

Sacos förbund skiljer sig i storlek och i hur organisationen är uppbyggd.

Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du ta kontakt med ditt förbunds styrelseledamot i Sacostyrelsen eller ordföranden i Sacoföreningen på din förvaltning: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Sacoradet-Malmo-stad/Om-oss/Lokala-Sacoforeningar/ eller till Sacokansliet: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Sacoradet-Malmo-stad/Om-oss/sacos-kansli/

Vad är skillnaden mellan Centrala Sacorådet och den lokala Sacoföreningen/Sacoråd på min förvaltning?

Centrala Sacorådet är ett sacosamarbete på Malmö stad nivå. Medan en Sacoförening/lokalt Sacoråd är ett samarbete som sker lokalt på förvaltningen.

På Centrala Sacorådets årsmöte har varje förbund och varje Sacoförening/lokalt Sacoråd möjlighet till deltagande och har rösträtt. Vilka som kan ingår i repesktive Sacoförening beror på vilka medlemmar som finns på respektive förvaltning.

Var går gränsen mellan samverkan och MBL? Kan ni förtydliga dessa emellan?

I samverkansgrupperna och på APT ska frågor kring verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi, personal och organisation tas upp. I samverkan ska inte frågor som rör individer hanteras - dessa frågor ska hanteras av respektive förbund. I samverkan sker dialog om funktion men inte person.

Det går inte heller att teckna kollektivavtal i samverkan utan det görs av respektive förbund. Tänk på att vid tecknande av överenskommelser om flextid ska detta alltid göras per förbund. Alla MBL-protokoll ska alltid skrivas under med förbundsnamn inte i Sacos namn.

Observera att du som lokal förtroendevald inte alltid har mandat att skriva under MBL-protokoll - kontrollera om vad som gäller med ditt förbund.

När är det Saco lokalt  och när är det enskilt förbund som ska förhandla?

Vi samarbetar som Saco i samverkan. När frågor rör en enskild medlem då ingår detta inte i samverkan utan istället sker förhandling med den aktuella medlemmens förbund och arbetsgivaren. Ibland kan föbunden ge Saco mandat att företräda i en vissa frågor.

Har jag något inflytande vid rekrytering av kollegor och chefer?

Det finns rekryteringsprocesser för båda dessa anställningar. Gå in och titta på dem här: https://komin.malmo.se/Arbetsfalt-verksamheter/HR/HRs-arbetssatt/Rekrytera-.html. Vid rekrytering av medarbetare kan kollegor vara delaktiga i delar av processen, det finns dock ingen facklig roll i dessa rekryteringar.

Om en ny tjänst inrättas då är detta något som ska samverkas innan tjänsten inrättas.

Vid chefsrekrytering ska fackliga förtroendevalda vara delaktiga och viktigast är vid framtagandet av kravprofil. Läs noga i dokumentet Facklig samverkan och MBL, som du hittar i rekryteringsprocessen på Komin.

Vad gäller beträffande övertid och flextid?

 Läs vår folder: Myter om flex!

Hur ser organiseringen ut av Saco på respektive förvaltning? Så att Sacoanslutna medlemmar kan se vilka som företräder dem i samverkan och lätt kan ta kontakt?

Här finns våra ordförande listade för de lokala Sacoföreningarna på förvaltningarna i Malmö stad: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Sacoradet-Malmo-stad/Om-oss/Lokala-Sacoforeningar/ 

Medlemmar kan alltid ringa till Centrala Sacorådets kansli för råd: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Sacoradet-Malmo-stad/Om-oss/sacos-kansli/

Vad gäller för skyddsombud?

Du ska vara utsedd av ditt förbund, inrapporterad till arbetsgivaren. Du ska via ditt förbund få gå facklig baskurs och du ska via arbetsgivaren få gå den partsammansatta utbildningen Hälsa, arbetsmiljö och samverkan.

Som skyddsombud är din roll att bevaka arbetsmiljön och påtala brister till chef med arbetsmiljöansvar. Du ska vara en dialogpartner till arbetsgivaren och delta i planering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du har rätt att ta den tid som uppdraget kräver enligt lagen (AML 6 kap 5§) Du kan ringa till ditt förbunds huvudskyddsombud eller till Sacos arbetsmiljösamordnare för stöd och råd. Du kan också ringa direkt till Arbetsmiljöverket.

Om undersökningar behöver göras på arbetsplatsen eller åtgärder behöver vidtas så är det du som ska påtala detta men det är inte ditt uppdrag att utföra dessa.

Malmö stads information om skyddsombud: https://komin.malmo.se/Min-anstallning/Samverkan-arbetsmiljo--halsa/Arbetsmiljo/Skyddsombud.html

Vad gäller när jag sitter i samverkan?

Malmö stad har ett kollektivavtal mellan Malmö stad som arbetsgivare och de kollektivbärande fackliga organisationerna. Här finns information om detta på Malmö stads sidor: https://komin.malmo.se/Min-anstallning/Policyer--riktlinjer/Samverkansavtalet.html

Som samverkansrepresentant bör du ha god kännedom om innehållet i Malmö stads samverkansavtal och här finns det: Samverkansavtalet

Du ska vara utsedd till fackligt förtrorendevald av ditt förbund, du ska vara utsedd av den lokala Sacoförening att sitta i samverkan(här företräder du alla Sacoförbund på förvaltningen) och du ska vara inrapporterad till arbetsgivaren. Det är i Sacoföreningen lokalt på din förvaltning som ni förbereder er inför samverkan. Ha dialog med din chef så att du får gå på samverkansmöten på arbetstid - detta är alltid en överenskommelse mellan dig och din chef.

Du ska via ditt förbund få gå facklig baskurs och du ska via arbetsgivaren få gå den partsammansatta utbildningen Hälsa, arbetsmiljö och samverkan. Här finns information om denna utbildning: https://komin.malmo.se/Arbetsfalt-verksamheter/HR/HRs-arbetssatt/Arbetsmiljo.html

Som samverkansrepresentant är ditt uppdrag att bevaka arbetstagarnas intressen i respektive samverkansgrupp. Och helst ska du ha kunskap om den verksamhet som du sitter i samverkan för. Du bör ha löpande kontakt med andra fackligt förtroendevalda och ha tillgång till APT – protokoll från de verksamheter som berör din samverkansgrupp.

Arbetsgivaren har informationsskyldighet och ska informera om vad frågor som varit uppe på samverkan.  Det är dock viktigt att som företrädare för Sacos meldemmar ha kontinuerlig kontakt med medlemmarna och varje Sacoförening bör prata om hur man har dialog och kommunikation med förbundens medlemmar. Det kan ske via personliga kontakter, mejl, medlemsmöten eller via förbunden.

Du ska medverka i möten, ca 1 ggr i månaden och för det behöver du ha tid att förbereda dig tex läsa handlingar och APT-protokoll, kontrollera med medlemmar osv. Du behöver även tid för mötet och tid för efterarbetet dvs återkoppla till dina fackliga kollegor osv - man kan säga att detta motsvarar mötestiden * 3.

Hur bör representationen se ut i samverkan?

Representationen ska spegla medlemskollektiven och varje förvaltningar har en lokal överneskommelse av samverkansavtalet där det står hur många platser varje facklig organisation har. När Sacoföreningen/lokalt Sacoråd ska utse vilka representanter som ska sitta i samverkan bör en spridning av förbund samt förbundens storlek tas hänsyn till.

När blir något en arbetsmiljöfråga och vad är skyddsombudets rollt?

Allt på arbetsplatsen kan vara arbetsmiljö. Arbetsmiljön kan till exempel vara fysisk, organisatorisk, teknisk, social och psykisk.

Arbetsgivaren ska systematiskt arbeta med att undersöka, bedöma, åtgärda och följa arbetsmiljön i det s.k. systematiska arbetsmiljöarbetet. Här är en länk till Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/

Skyddsombudet är utsedd av sin fackliga organisation och företräder alla medarbetare inklusive chefen på arbetsplatsen/inom skyddsområdet. Skyddsombudets roll att bevaka arbetsmiljön och påtala arbetsmiljörisker och vara arbetsgivarens samarbetspartner i SAM.

Alla medarbetare ska aktivt delta i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska vara väl förtrogen förhållandena på arbetsplatsen eller skyddsområdet.  

Vilken kontakt bör jag ha med Sacoanslutna medlemmar på min förvaltning?

Den lokala sacoföreningen bestämmer tillsammans hur kommunikationen till förvaltningens medlemmar ska se ut. 

Kommunikation, information och dialog med medlemmar på förvaltningen behövs för att samverkan ska fungera på ett bra sätt!

Vad gör Centrala Sacorådet i Malmö stad?

Centrala Sacorådet i Malmö stad består av Sacoanslutna förbund. En styrelse väljs en gång om året på årsmötet och styrelsen fattar beslut gemensamt i större frågor.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden och föregås av ett arbetsutskott som tillsammans förbereder kallelse och dagordning.

Centrala Sacorådet har olika slags utbildningar för förtroendevalda. Se aktuella datum och utbildningar i vårt Kalenderium: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Sacoradet-Malmo-stad/Kalendarium/

Ska APT dokumenteras?

I Malmö stad samverkansavtal står det följande på sid 7: Träffarna ska dokumenteras. Dokumentationen återförs till medarbetarna och samverkansgruppen.

Protokoll/minnesanteckningar bör diarieföras för att hållas ordnat och för att ha en historisk spårbarhet för alla medarbetare. Protokollet är också i vissa fall ett beslut. Beslut ska diarieföras. Då kan du på ett enkelt sätt ta del av protokollet antingen i Platina eller via Ärendesök på Komin.

Vilka frågor ska tas upp i samverkan?

I samvekran ska frågor kring verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi, personal och organisation tas upp. I samverkan ska inte frågor som rör individer hanteras - dessa frågor ska hanteras av respektive förbund. I samverkan förs dialog om funktion men inte person.

Läs mer i Malmö stads samverkansavtal s. 8 i samverkansavtalet.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att kallelse och handlingar skickas ut inför samverkansmöte men både arbetsgivaren och de fackliga represetnanterna kan lyfta in frågor till samverkan. På APT kan arbetsgruppen lyfta frågor till samverkan. Skyddsombudet har också rätt att lyfta in arbetsmiljöfrågor i samverkansgruppen.