Samverkan för friskare arbetsplatser

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fack inom sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en vägledning för att underlätta dialog och samverkan lokalt. Dels presenteras stödfunktioner och verktyg som utvecklats inom ramen för avsiktsförklaringens åtta områden, som inspiration och stöd på både struktur och individnivå. Dels ett processtöd för arbetet. Vägledningen är framtagen med insikten att varje kommun och region behöver arbeta utifrån sina unika förutsättningar och att det konkreta arbetsmiljöarbetet också måste ske på arbetsplatserna.

Publicerad: Fredag 20 sep 2019

Senast uppdaterad: Fredag 20 sep 2019

Suntarbetsliv har tagit fram en sida för satsningen:

https://www.suntarbetsliv.se/samverkan-for-friskare-arbetsplatser/

 

Åtta områden för friskare arbetsplatser

Följande åtta områden är prioriterade för hållbart arbetsmiljöarbete samt bra arbetsförhållanden:

1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

Avgörande är att första linjens chefer har förutsättningar att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet – såväl främjande, förebyggande som rehabilitering.

2. Lokalt stödpaket

Suntarbetslivs resursteam erbjuder stöd för att stärka kommuner och regioner där det finns behov.

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Chefer behöver stöttas med kunskap om regelverk samt vad som skapar friska arbetsplatser med hållbar hälsa.

4. Bättre användning av företagshälsovård

Det är viktig med tillgång till opartisk företagshälsovård med rätt kompetens och branschkunskap, och som kan ha en expertroll i arbetsmiljö- och arbetsanpassningsarbetet.

5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

Ge medarbetarna goda möjligheter att kanalisera sitt engagemang för verksamhet och arbetsmiljö.

6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

Chefer behöver tillgång till kunskap och stöd i rehabiliteringsarbetet, samt god samverkan kring den enskildes rehabilitering. 

7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning 

Medarbetare som befinner sig i långa sjukskrivningar måste få goda förutsättningar att, vid behov, växla jobb för att komma tillbaka i arbete.

8. Verksamhetsspecifika insatser

Verksamhetsspecifika analyser av ohälsoorsaker och systematiskt arbetsmiljöarbete så att konkreta utvecklingsområden kan identifieras och åtgärdas.

 

Ladda ner materialet här.