SKR säger nej till förbättrat arbetsskadeskydd under pandemin

AkademikerAlliansen gjorde den 19 januari, tillsammans med OFR och Kommunal, en framställan till SKR om att tillfälligt ändra villkoren för arbetsskadeersättning för arbetstagare som smittas av covid-19 på arbetet.

Publicerad: Torsdag 11 feb 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 11 feb 2021

Sedan början av 2020 råder extraordinära förhållanden med anledning av pandemin. Många yrkesgrupper inom AkademikerAlliansens medlemsförbund arbetar i nära kontakt med smittade individer och löper därmed själva stor risk för insjuknande i covid-19. Det är yrkesgrupper som utför viktiga och centrala samhällsfunktioner under pandemin, ofta under stor press och svåra förhållanden, utan möjlighet att arbeta hemifrån för att skydda sig mot smitta. Vi menar att dessa arbetstagare måste stå skadeslösa om de drabbas av allvarlig sjukdom orsakad av covid-19-viruset.

Arbetstagarparterna i sektorn (AkademikerAlliansen, OFR och Kommunal) menar därför att nu gällande krav i TFA-KL vid smitta, att ett sjukdomstillstånd måste kvarstå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, inte är rimligt under de extraordinära förhållande som råder till följd av pandemin. Kravet utestänger i många fall drabbade arbetstagare från möjlighet till ersättning. Det kan också vara mycket svårt för en arbetstagare att visa att smitta sammanhänger med arbetet. För många yrkesgrupper är det dessutom osäkert om de vid utförandet av sina arbetsuppgifter omfattas av arbetsskadeförsäkringens skydd vid sjukdom förorsakad av smitta. Mot den bakgrunden är den personkrets som träffas av försäkringen vid smitta orsakad av covid-19-viruset alldeles för begränsad.

Vi arbetstagarorganisationer begärde därför att rätten till ersättning enligt TFA-KL vid smitta orsakad av covid-19-viruset skulle ändras tillfälligt på så sätt att:

  1. den krets personer som kan få ersättning utökas,
  2. kravet på att 180 dagar ska passera tas bort,
  3. ersättningen blir mer förmånlig och motsvarar den vid olycksfall, och
  4. utgångspunkten ska vara att man smittats på arbetet, om det inte är mer sannolikt att man smittats någon annanstans.

SKR menar dock att det redan nu finns ett tillräckligt bra skydd för den som blir sjuk, och har sagt nej till att ändra i villkoren för arbetsskadeförsäkringen. Förhandlingarna är därmed avslutade.