Ansökan om ekonomiskt bidrag till Sacoråd

De lokala Sacoråden kan söka finansiella medel för sin verksamhet från en gemensam budget mellan AkademikerAlliansen och Akademikerförbundet SSR.

Publicerad: Onsdag 28 apr 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 28 apr 2021

I utgiftsberäkningen ska aktiviteterna specificeras. Bidraget kan till exempel användas för utgifter som lättare förtäring till medlemsmöten och  styrelsemöten, uppvaktningar av avgående ledamöter, m.m. För större aktiviteter som ska genomföras t.ex. utbildningar, seminarier, m.m. ska framgå syfte, förväntat antal deltagare, kostnad. Resekostnader kan ersättas i vissa fall.

Det förutsätts att Sacoråd som omfattar fler förbund utanför samarbetet, som Sveriges Läkarförbund, Lärarnas Riksförbund och Tjänstetandläkarna, även söker medel från dessa.

OBS! Sista ansökningsdag för ekonomiskt bidrag är den 8 oktober. Handläggning av ansökan och utbetalning sker i slutet av oktober. 

Till ansökan om ekonomiskt bidrag ska bifogas:

  • Årsredovisning - ska uppfylla de krav som ställs på en ekonomisk redovisning. Av årsredovisningen ska framgå kostnaderna för genomförda aktiviteter.
  • Årsmötesprotokoll - bifoga det senaste årsmötesprotokollet.

Frågor via e-post: kontakt@akademikeralliansen.se

Ansökan om ekonomiskt bidrag

Kontaktpersoner i Sacorådet (2 personer)

 

 

Förtydligande: Bidrag lämnas för de förbund som ingår i AkademikerAlliansen (ej för Tjänstetandläkarna) samt Akademikerförbundet SSR.

Utgiftsberäkning

I utgiftsberäkningen ska kostnader för aktiviteter specificeras samt en totalsumma.

Kompletterande uppgifter kan begäras in i anslutning till ansökan.

Bidragsansökan handläggs inte om föregående års användning av medel inte redovisas ovan.

(AkademikerAlliansen kan komma att göra en uppföljning av den ekonomiska redovisningen som stöd i den interna uppföljningen)

Representerade förbund

Obligatoriska bilagor att bifoga

• Årsredovisning
• Årsmötesprotokoll

För att ansökan ska handläggas krävs att samtliga fält är ifyllda.