Kompetensskifte

Att tydligt kommunicera Scanias framtida kompetensbehov och ge goda förutsättningar till kompetensväxling bibehåller medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.

Karriärcoachning

Karriärcoachning ska erbjudas för att ta till vara på medarbetares
kompetens och vilja att stanna kvar och utvecklas inom Scania.

Kompetensplanering

Det framtida kompetensbehovet i verksamheten ska kommuniceras. Aktuellt och relevant utbud av kompetensutveckling ska erbjudas
genom hela karriären. Kunskapsutbyte kollegor emellan ska
underlättas, uppmuntras och värdesättas.

Tydliga karriärvägar

Karriärvägar för samtliga verksamhetsområden ska finnas beskrivna. Medarbetare ska känna till hur deras tjänst är klassificerad i förhållande till andra tjänster. Plan och krav för nästa steg inom karriärvägen ska tydliggöras och följas upp under utvecklingssamtal. Steg mellan karriärvägar ska uppmuntras.

Rätt förutsättningar för kompetensutveckling

Medarbetare ska uppmuntras att utveckla sin kompetens i linje med Scanias nuvarande och framtida behov. Medarbetarna måste få förutsättningar för kompetensutveckling inom ordinarie arbetstid.
Medarbetares kompetensutveckling och utvecklingsplan ska
dokumenteras kontinuerligt och bli mindre beroende organisationsförändringar och chefsbyten.