Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö, delaktighet samt balans mellan krav och resurser främjar trivsel, hälsa, motivation och därmed prestation.

Hållbart arbetsliv
Medarbetare ska involveras i en dialog om balans mellan förväntningar, resurser och prioriteringar med möjlighet att påverka sin situation.
Återhämtning under arbetstid ska möjliggöras och uppmuntras.

Det aktiva arbetet med förebyggande psykosocial hälsa bör tydliggöras
och prioriteras. Kunskap om tidiga signaler på ohälsa öka och arbetet
för ökad fysisk och psykisk trygghet förstärkas.

Ändamålsenliga arbetsplatser
Medarbetarinflytandet vid utformning och implementering av nya
kontorslösningar i det hybrida arbetslivet behöver öka. Kontinuerlig
utvärdering och involvering är en förutsättning för en god arbetsmiljö.

Möteskulturen i det hybrida arbetslivet behöver utvecklas för att säkerställa inkludering.

Typen av arbetsaktivitet ska kunna styra valet av arbetsplats.

Tydligt arbetsmiljöansvar i transformationen
Vem som har arbetsmiljöansvaret i de nya organiationer som skapas
under transformationen ska vara tydligt.

Fortsatt flexibilitet
Ett flexibelt arbetsliv möjliggör en bättre balans i livet. Distansarbete
ska vara en del av normalläget.

Det ska vara tydligt vad som gäller för övertidsavlösta avseende fri
förläggning av arbetstid.