Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö, oavsett arbetsplats, samt balans mellan krav och resurser främjar trivsel, hälsa, motivation och därmed prestation.

 

Balans i livet

Medarbetare ska involveras i en dialog om balans mellan förväntningar
och resurser, med möjlighet att påverka sin situation. Medarbetare ska
känna till vad som är prioriterat. Återhämtning under arbetstid, i form
av pauser, ska möjliggöras och uppmuntras.

Det aktiva arbetet med förebyggande psykosocial hälsa bör tydliggöras
och prioriteras. Kunskap om tidiga signaler på ohälsa behöver öka.

Flexibelt arbetsliv

Distansarbete ska vara en del av normalläget. Den fysiska samt den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska säkerställas oavsett var
arbetet utförs.

Det ska vara tydligt vad som gäller för övertidsavlösta avseende fri
förläggning av arbetstid.

Hybridmöten och digital arbetsmiljö

Kunskap och stöd i frågor som ergonomi, digitalt arbete och samarbete
på distans behöver öka.

I den nya mixen av kontorsnärvaro och distansarbete måste kontoren
anpassas för att vara ändamålsenliga, säkra individens effektivitet och
välbefinnande, samt främja kreativitet och samarbete. Möteskulturen
vid hybridmöten behöver utvecklas för att säkerställa inkludering.

Det bör finnas tillräckligt utrymme för kreativt arbete och lagarbete,
konferensrum med rätt och välfungerande teknisk utrustning, tysta
rum samt platser för återhämtning och reflektion. Medarbetarinflytan det vid utformning av kontor behöver öka. Skyddsronder för digital
arbetsmiljö bör införas och tillämpas.

Introduktion för nyanställda och internrekryterade behöver förstärkas.