Lön

Att ta karriärsteg och ta på sig mer ansvar och komplexa arbetsuppgifter ska löna sig genom hela yrkeslivet för akademiker påScania.

Lönestrategi på Scania
Scania måste ha en lönestrategi så att kortsiktiga och långsiktiga samt
lokala och centrala beslut i lönefrågor kan samverka. Målet är att
Scania ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett lönsamt bolag.

Chefernas mandat att sätta lön
Scanias chefer måste ha mandat att sätta lön. Både i lönerevisionen och
vid alla andra tillfällen under året.

Väl fungerande lönerevision
Lönerevisionen ska vara smidig och meningsfull. Lönedifferentieringen
måste öka så att det blir en drivkraft till goda prestationer. Löneutvecklingen ska ha en stark koppling till prestationen och inte begränsas av
det interna relativa löneläget.

Förbättrad lönestruktur
För att både upprätthålla lönestrukturen och höja lönenivån måste
befordrings- och breddningspåslag under året öka. Det kräver att ökat
ansvar, ny befattning, breddning, steg uppåt i en karriärväg alltid
genererar ett lönepåslag när förändringen sker.