Företagskultur

Scania ska vara ett företag att vara stolt över. Utifrån upplevelser,produkter och tjänster, som samhällsaktör, för sin syn på och sittagerande gentemot medarbetarna, samt för det mervärde och dengemenskap det erbjuder medarbetare.

Ömsesidig lojalitet
Scania behöver se hela individen och dess livssituation. Medarbetare
som är lojala och ställer upp för företaget ska kunna förvänta sig
lojalitet i gengäld. De ska få stöd att bibehålla en god prestation i olika
faser och händelser i livet, både i och utanför arbetet.

Nya arbetssätt
För att lyckas med ett nytt arbetssätt behöver medarbetarna vara
utbildade och delaktiga, med möjligheter att påverka. Chefer behöver få
stöd och utrustas med rätt verktyg för att leda förändringen.

En del av ett vinnande lag
Medarbetarna ska känna att de är en uppskattad del av ett vinnande
lag. Prestationer som resulterar i värdefulla resultat för Scania och
TRATON ska synliggöras och firas. Att dela framgång med kollegor och
familj skapar stolthet och delaktighet.

Gemenskap
För att känna gemenskap måste det finnas social trygghet och goda
möjligheter att bygga kollegiala relationer. Det ska finnas ekonomiskt
och tidsmässigt utrymme för gruppstärkande aktiviteter.

Företags-, produkt- och kundkännedom
Framgångar och nyheter om våra produkter, tjänster och affärsområden ska vara lättillgängliga för medarbetare. Det ska finnas lättillgänglig information om roller och arbetsområden i organisationen. För
att säkerställa att vi utvecklas efter affärsbehov behövs en kontinuerlig
kommunikation med nuvarande och framtida kunder. Det är viktigt att
få feedback på arbetsresultat både från interna och externa kunder.