Hållbart arbetsliv

Att möjliggöra balans mellan arbetsliv och privatliv främjar god hälsa för medarbetarna.

Friskvårdsbidrag

Medarbetare ska erbjudas möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. För ökad valfrihet och tillgänglighet anser AF att friskvårdsbidrag ska införas som komplement till Scanias Hälsocenter Gröndal.

Möjlighet till arbete på deltid

Vid oförutsedda händelser i livet kan det vara svårt att arbeta och prestera på heltid. AF anser att deltidsarbete ska vara möjligt utifrån individens behov, med rätt att återgå till heltidsarbete.

Utökad möjlighet till tjänstledighet

AF anser att medarbetare ska beviljas tjänstledighet av fler anledningar än de som idag är lagstiftade. Att lämna nuvarande tjänst under en begränsad period för att exempelvis testa en helt annan bransch, kan skapa nya insikter och kunskaper för det framtida arbetet.

Hållbart och tidseffektivt att förflytta sig

Mycket tid går åt till att transportera sig till, från och mellan arbetsplatser. AF anser att Scania ska arbeta för att transporttiden minskar eller kan användas till arbete alternativt återhämtning. AF anser också att Scania ska underlätta för medarbetare att välja ransportlösningar som minimerar klimatpåverkan.