Lönerevision

Lönerevisionen är en justering av lönerna som normalt sker årligen, revisionstidpunkt anges av Sveriges Ingenjörers löneavtal om inte de lokala parterna kommit överens om annat. Lönerna justeras för att kompensera för inflation och för det ökade värde medlemmarna tillför företaget i produktivitetsökning och ökad konkurrenskraft. Lönesumman för de medlemmar som avtalet omfattar ska då minst ökas med den procentsats som de lokala parterna enats om.