Lönespännvidd, lönespridning och P90/P10

Lönespridning visar hur mycket lönerna skiljer sig mellan de lägsta och de högsta, dvs om de är samlade kring mittpunkten på lönekurvan eller utspridda. För detta kan olika mått användas. Den enklaste formen av lönespridning är ett lönespann, alltså skillnaden mellan den högsta och lägsta lönen. För långa tidserier är dock lönespannet inte användbart som ett mått eftersom lönenivåerna kan variera mycket mellan åren. Istället används lönespridningsmåttet kvoten P90/P10 eller lönespännvidd

Lönespann

Den enklaste formen av lönespridning är ett lönespann, alltså skillnaden mellan den högsta lönen och den lägsta, måttet påverkas dock av de extremt låga eller extremt höga löner i gruppen. Därför är det bättre att titta på skillnaden mellan 10:e och 90:e percentilerna. Nedan ses lönespannet som skillnaden mellan de blå strecken som representerar 10:e och 90:e percentilerna.

Lönespann Källa: AF lönestatistik

Klicka på bilden för att se den större. Källa: AF lönestatistik

P90/P10

Lönespridningen P90/10 är ett vedertaget mått för att beräkna löneskillnader över tid. Genom att beräkna kvoten mellan 90:e och 10:e percentilen, syns det om lönespridningen ändras, utan att skillnaden i lönenivå mellan olika år påverkar. Om kvoten är lika med 2 betyder det att lönen för P90 är dubbelt så hög som lönen för P10. 

Förändringar på kvoten P90/P10 kan uppstå på tre olika sätt. Att de högsta lönerna förändras relativt de lägsta, att de lägsta lönerna förändras eller att båda förändras samtidigt. Att också beräkna P90/P50 och P50/P10 visar vilket som inträffat. Diagrammet nedan visar lönespridningen P90/P10. P90/P50 är oförändrad vilket innebär att de högsta lönerna relativt medianen (P50) är oförändrad. P50/P10 ökar däremot vilket innebär att skillnaden mellan de lägsta lönerna och medianen (P50) har ökat. 

Lönespridning P90/910 Medlingsinstitutet

Lönespridning i Sverige, 2,14 år 2020. Klicka på bilden för at se den större. Källa: Medlingsinstitutet

Lönespännvidd

Istället för lönespridningsmåttet P90/P10 används ibland lönespännvidd som är snarlikt men inte exakt samma. Lönespännvid är kvoten mellan medianlöner 30 år efter examen och median-ingångslöner. De senaste åren har den för civilingenjörer legat på drygt 1,9. Lägsta nivån var under IT-kraschen år 2000 till år 2002.

Lönespännvidd Källa:Sveriges Ingenjörer lönestatistik

Klicka på bilden för att se den större. Källa: Sveriges Ingenjörer lönestatistik

Fakta om lönespridning P90/P10

I ett internationellt perspektiv har Sverige relativt låg lönespridning. Tillsammans med Italien, Belgien och de övriga nordiska länderna till Sverige, gruppen av länder med lägst lönespridning inom OECD. Bland länder med högre lönespridning kan nämnas Tyskland och Storbritannien där kvoten är drygt 3 och USA med en kvot på cirka 5. Källa: Medlingsinstitutet