Lön

Lönen ska vara en drivkraft för utvecklingen av akademikers kompetens och arbetsuppgifter. Akademiker ska ha en god löneutveckling genom hela karriären. Löneutvecklingen ska generera en livslön som motiverar investeringen av tid och resurser i utbildning.

Lön baserad på prestation och utbildning

Det ska finnas en tydlig koppling mellan prestation, utbildning och lön. Ett svårare arbete som ställer högre krav på utbildning och en ständig ökning av skicklighet, ansvar och kompetens ska ge högre lönepåslag än ett enklare arbete. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen har satts och vad som krävs för att öka den.

Marknadsmässiga löner

Ett konkurrenskraftigt löneläge behövs för att motivera och behålla akademiker på Scania. Det relativa löneläget jämfört med övriga marknaden måste förbättras. Kompetensutvecklingen ska avspeglas i löneutvecklingen genom hela yrkeslivet.

Kontinuerlig översyn av lön

Löneöversyn ska göras som en kontinuerlig aktivitet över året, inte bara under lönerevisionen. Lönen bör ses över vid synnerligen goda prestationer, ökat ansvar, ny befattning, breddning och steg uppåt i en karriärväg. Chefen ska alltid välkomna samtal om lön som medarbetaren initierar. Många chefsbyten och organisationsförändringar ska inte påverka medarbetarens löneutveckling negativt.