Lön och förmåner

Lönesystem och lönesättning ska utformas så att det blir en drivkraft för utvecklingen av medarbetarnas kompetens och arbetsuppgifter. Förmåner ska skapa mervärde utöver anställningsvillkoren.

Bra lönekarriär

Det ska vara möjligt att ha en bra löneutveckling genom hela yrkeslivet på Scania. Kollektivets lönespridning/lönespännvidd måste öka till snittet för motsvarande arbetsplatser.

Ökad lönedifferentiering

Lönedifferentieringen inom en grupp och mellan grupper måste öka så att den skapar drivkraft till värdeskapande prestationer för företaget.

Löneglidning mellan revisioner

Kollektivets befordrings- och breddningspåslag mellan revisioner ska vara tillräckligt stort för att upprätthålla eller förbättra lönestrukturen. Synnerligen goda prestationer, ökat ansvar, ny befattning, breddning och steg uppåt i en karriärväg ska generera ett lönepåslag. Chefsbyten och organisationsförändringar ska inte påverka medarbetarens löneutveckling negativt.

Tjänstepension efter 65

Scania ska betala in tjänstepension för medarbetare som fortsätter arbeta efter 65 års ålder. Det ska vara möjligt att gå ner i tid vid 60 år med samma villkor som för 62+ lösningen.

Föräldralön

Det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten i flera perioder med bibehållen föräldralön. Den bortre gränsen för när föräldralön kan betalas ut, bör förlängas bortom dagens 18 månader.

Extra semesterdagar

Det ska vara möjligt att växla semestertillägget till extra semesterdagar.